Portal prostorne raspodjele emisija
Centar za okoliš ZDK

O portalu

Portal prostorne raspodjele emisija napravljen je u sklopu projekta Izrade registra postrojenja i zagađivanja Zeničko-dobojskog kantona koji je uključivao prostornu raspodjelu emisija zagađujućih materija u zrak u EMEP mreži visoke rezolucije za Zeničko-dobojski kanton i njegove zone i u finijoj mreži za njegove aglomeracije. Pravni osnov za provedbu ovog projekta je član 2. Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša (Sl. novine ZDK broj 12/13), članovi 28. i 43. Zakona o zaštiti okoliša FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 33/03 i 38/09), član 26. Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10) i odredbe Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima (“Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07).

Korisnici projekta

Korisnici rezultata projekta su Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, Federalni hidrometeorološki zavod, jedinice lokalne i područne samouprave, stručna i šira javnost.

Nosilac projekta

Institut Kemal Kapetanović u Zenici

Izvršilac projekta

Institut Kemal Kapetanović u Zenici

EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, Hrvatska

CETEOR d.o.o., Sarajevo, BiH

Pravni osnov za provedbu Projekta

Pravni osnov za provedbu ovog projekta je član 2. Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša (Sl. novine ZDK broj 12/13), članovi 28. i 43. Zakona o zaštiti okoliša FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 33/03 i 38/09), član 26. Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10) i odredbe Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima (“Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07).

Izrada registra postrojenja i zagađivanjima je predviđena Kantonalnim ekološkim akcionim planom Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina.

U skladu sa članom 5. stav 9. i članu 10. stav 2. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša iz 1998. godine (Aarhuska konvencija), registri zagađivanja i prijenosa zagađujućih materija predstavljaju važan mehanizam jačanja zajedničke odgovornosti, smanjivanja zagađivanja i promoviranju održivog razvoja.

Svrha Projekta

Cilj izrade Registra postrojenja i zagađivanja Zeničko-dobojskog kantona jest unapređenje pristupa javnosti informacijama uspostavom jedinstvenog, cjelovitog registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija, čime se olakšava sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu te doprinosi sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša.

Pored navedenog, Registar predstavlja važnu podlogu za izradu atmosferskog disperzijskog modela fine rezolucije u prostornoj mreži 1 km x 1 km za proračun prizemnih koncentracija. Za taj pristup potrebno je osigurati podatke o emisijama u mreži 0,1°x0,1° za ZDK i zone i 0,5 kmx0,5 km za aglomeracije, kao i emisije tačkastih izvora. Tek tada se može raditi analiza i razdvajanje različitih utjecaja (npr. kućnih ložišta, pojedinih industrijskih izvora ili energetskih postrojenja). Za razvoj takvog modela za područje ZDK, na osnovu kojeg bi se dobili kvalitetni rezultati i njihova ovisnost o vremenskim uvjetima potrebno je što kvalitetnije uraditi Registar postrojenja i zagađivanjima.

Registar postrojenja i zagađivanjima ZDK izrađen je u skladu sa definiranim ciljevima Federalne strategije zaštite okoliša 2008-2018. godine i Kantonalnim ekološkim akcionim planom ZDK za period 2017.-2025. godina.

Realizacijom ovog projekta osigurani su preduvjeti za provedbu povezanih mjera kao što su:

 • ocjena kvalitete zraka na teritoriju Federacije BiH,
 • izrada registra emisija zagađujućih materija potrebnih za modeliranje kvaliteta zraka u procjeni onečišćenja prizemnim ozonom,
 • razvoj modela za analizu, praćenje i prognozu stvaranja prizemnog ozona i njihovih prekursora,
 • kartiranje pragova štetnog djelovanja taloženja azotnih oksida kako bi se utvrdio stupanj ugroženosti biološke raznolikosti u zaštićenim područjima u Federaciji BiH,
 • provedba kartiranja kritičnog opterećenja s obzirom na teške metale te izrada i uspostava programa praćenja.

Također, realizacijom ovog projekta osigurani su uvjeti za uspostavu cjelovitog nacionalnog registra emisija zagađujućih materija u zrak za sve zone i aglomeracije u Federaciji BiH, što će doprinijeti: uspostavi nacionalnog modelarskog sistema za proračun prijenosa, disperzije i depozicije zagađujućih materija, planiranju, pripremi i nadzoru politika, instrumenata i mjera za smanjivanje utjecaja zagađenja zraka te razvoju stručnih znanja i tehničkih kapaciteta za izradu i izvještavanje o emisijama na nivoima jedinica lokalne samouprave.

Finansiranje projekta

Projekat je finansiran od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Radni paketi i primijenjena metodologija

RP 1: Priprema geokodirane mreže visoke rezolucije za zone i aglomeracije u Zeničko-dobojskom kantonu shodno Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl novine FBiH br. 1/12).

RP 2: Izrada metodologije i modela za izradu registra emisija zagađujućih materija u zrak za male i difuzne izvore u zonama i aglomeracijama, uključujući i definiranje kriterija za sve pokretne i nepokretne izvore u Zeničko-dobojskom kantonu po NFR sektorima ispuštanja za prostornu raspodjelu u mreži visoke rezolucije.

RP 3: Proračun emisija zagađujućih materija u zrak za male i difuzne izvore, te ostale (prisutne) pokretne i nepokretne izvore i prostorna raspodjela u mreži visoke rezolucije u aglomeracijama Zeničko-dobojskog kantona.

RP 4: Proračun emisija zagađujućih materija u zrak za male i difuzne izvore, te ostale prisutne pokretne i nepokretne izvore i prostorna raspodjela ukupnih emisija zagađujućih materija u zonama Zeničko-dobojskog kantona.

RP 5: Izrada centralne baze podataka za cjeloviti registar emisija, unos podataka iz postojećih sistema (FMOIT, FOND FBiH, FHMZ..), izrada web bazirane aplikacije za upravljanje i administriranje podataka registra, izrada webGIS preglednika za prikaz prostornih podataka registra te izrada web portala kao jedinstvenog mjesta pristupa i prikaza informacija sistema.

RP 6: Uspostava dokumentacije sistema/aplikacije, preventivne i korektivne aktivnosti za otklanjanje grešaka implementacije funkcionalnosti.

Glavna tehnička podloga za provedbu ovog projekta je metodologija koja je razvijena i prihvaćena u okviru LRTAP konvencije, stoga Registar postrojenja i zagađivanja Zeničko-dobojskog kantona obuhvaća sve antropogene djelatnosti sukladno nomenklaturi i metodologiji opisanoj u:

 • EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, EEA and EMEP program of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP),
 • Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (ECE/EB.AIR/125), Prepared by the EMEP Task Force on Emission Inventories and Projections, mart 2014. g.,
 • Decision 2013/4 “Reporting of emissions and projections data under the Convention and its protocols in force” adopted at the thirty-second session of the Executive Body of the UNECE LRTAP Convention.

Registar postrojenja i zagađivanja Zeničko-dobojskog kantona (u skladu sa tačkom 7 Smjernica ECE/EB.AIR/125) obuhvaća slijedeće zagađujuće materije:

 • "Sumpor" (SOx) što označava sve spojeve sumpora izražene kao sumporov dioksid (SO2) (uključujući sumporov trioksid (SO3), sumpornu kiselinu (H2SO4) i reducirane sumporne spojeva kao što su sumporovodik (H2S), merkaptani i dimetilsulfidi, itd.),
 • "Azotne okside" (NO2), što označava azotni oksid i azotni dioksid, izraženi kao azotni dioksid (NO2),
 • "Amonijak" (NH3),
 • "Ne-metanske isparljive organske spojeve" (NMVOC) što označava sve organske spojeve antropogenog porijekla, osim metana, koji su sposobni stvarati fotohemijske oksidanse reakcijom s azotnim oksidima uz prisustvo sunčeve svjetlosti,
 • Ugljikov monoksid (CO),
 • Kadmij (Cd) i njegove spojeve,
 • Olovo (Pb) i njegove spojeve,
 • Živu (Hg) i njezine spojeve,
 • Policikličke aromatske ugljikovodike (PAU). Za potrebe inventara emisija, koriste se sljedeća četiri indicirajuća spoja: benzo (a) piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten i indeno (1,2,3_cd) piren,
 • "Dioksine i furane" (PCDD / F), koji su poliklorirani dibenzo-p-dioksina (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF), triciklički, aromatske materije nastale iz dva prstena benzena, povezani s dva atoma kisika u PCDD i jedan atom kisika u PCDF i vodikovih atoma koji se mogu zamijeniti do osam atoma hlora,
 • "Poliklorirane bifenile" (PCB), što znači aromatske materije koje su nastale na taj način da su atomi vodika na bifenilne molekule (dva benzenska prstena vezana zajedno jednom ugljik-ugljik vezom) mogu biti zamijenjeni sa do 10 klora atoma,
 • Heksaklorobenzen (HCB), Chemical Abstracts Service (CAS) Registarski broj 118-74-1.

Registar postrojenja i zagađivanja Zeničko-dobojskog kantona je izrađen na osnovu podataka za 2016. godinu.